Introduksjon av Thorstein Granly
Chief Executive at The Norwegian Wind Ensemble

 

Read this article in english


På tross av at Antonio Vivaldi endte sitt liv som en fattig og utdatert musiker, er «De fire årstidene» blitt noe av det mest kjente innenfor klassisk musikk, med innspillinger solgt i millionopplag og stadige fremføringer i verdens konsertsaler
.

Som tilfellet var med mange komponister på 1600- og 1700-tallet, ble Vivaldi glemt, og mesteparten av musikken hans ble ikke gjenoppdaget før litt ut på 1900-tallet, men har siden hatt en nesten universell suksess, og gitt Vivaldi stjernestatus.  «Le quattro Stagioni», som «De fire årstidene» het på originalspråket, står igjen som kanskje barokkens mest kjente verk.

«De fire årstidene» er også et tidlig eksempel på det som kalles «program-musikk», en musikkform som ikke var vanlig før i romantikken. Det innebar at Vivaldi skrev fire sonetter, det vil si poetiske tekster, og lot musikken formidle alle stemninger i årstidene på grunnlag av dette.

Populariteten til «De fire årstidene» har vedvart, kanskje på grunn av det lyse og energiske preget i musikken, som avslører den enorme gleden i det å komponere.

«De fire årstidene» lever altså i beste velgående, nesten tre hundre år etter at det ble komponert. Verket har svært mange tolkningsvariasjoner. Det Norske Blåseensemble gjør her sin versjon satt i pennen av vår egen Stian Aareskjold, hvor treblåsere sammen med fiolinisten Atle Sponberg setter sitt unike preg på stykket. Atle Sponberg er med som solist og musikalsk leder.

Atle Sponberg, som er spesielt kjent for sitt forhold til argentinsk tango, er også en svært aktiv studiomusiker. Han har bidratt på et stort antall plateinnspillinger med artister over et vidt musikalsk spenn, fra Kine Hellebust & Anders Rogg til Penthouse Playboys, fra Bjørn Eidsvåg til Dimmu Borgir, fra deLillos til Oslo Domkor. Det Norske Blåseensemblet har hatt gleden av å samarbeide med Sponberg ved en rekke anledninger de siste årene, og her kan det nevnes «Nasjonaldagskonserten» og «Fredrikshaldfest», som i 2018 markerte at det var tre hundre år siden Karl XII falt på Fredriksten.

 
English text:
Despite the fact that Antonio Vivaldi came to the end of his life a poor and outdated musician, The Four Seasons has become one of the most famous pieces in classical music, with recordings sold to the count of millions and constant performances in the world’s concert halls.

As was the case with many composers in the 17th and 18th centuries, Vivaldi was long forgotten, and most of his music was not rediscovered until a little later in the 20th century. Since then, it has since had an almost universal success, bringing Vivaldi star status. Le quattro Stagioni, as The Four Seasons was called in its original language, remains perhaps the most famous work of the Baroque.

The Four Seasons is also an early example of what is called “program music,” a form of music that was not so common before the romantic period. This meant that Vivaldi wrote four sonnets, or poetic texts, and let the music convey all the moods of the seasons on the basis of this text.

The popularity of The Four Seasons has persisted, perhaps due to the bright and energetic character of the music, which hints toward the enormous joy taken in composing it.

The Four Seasons is still very much alive, almost three hundred years after it was composed. The work has been interpreted in many ways and The Norwegian Wind Ensemble performs their version here, written by our very own Stian Aareskjold, where the woodwinds, together with violinist Atle Sponberg, make their unique mark on the piece. Atle Sponberg is soloist and musical director.

Atle Sponberg, who is especially known for his relationship with Argentinian tango, is also a very active studio musician. He has contributed to a large number of recordings with artists across a wide musical spectrum, from Kine Hellebust & Anders Rogg to Penthouse Playboys, from Bjørn Eidsvåg to Dimmu Borgir, and from deLillos to the Oslo Cathedral Choir. The Norwegian Wind Ensemble has had the pleasure of collaborating with Sponberg on a number of occasions in recent years, and of particular note the National Day Concert and Fredrikshald Festival, which in 2018 marked the fall of Charles XII of Sweden at Fredriksten fortress three hundred years ago.